Actievoorwaarden

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Muntstad B.V. Volkswagen De Meern (hierna: ‘Muntstad’) georganiseerde actie met de naam ‘Volkswagen ID.3 EK actie’ (hierna: ‘de Actie’). Door deelname aan de actie gaat de deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden.

 

Algemeen

 • Deze actievoorwaarden zijn te vinden, downloaden en printen op de website www.muntstad.nl/ acties/volkswagen-id3-ek-testrit (hierna: de “site”).
 • Deelname aan de Actie is mogelijk vanaf 1 mei 2021 tot en met 20 juni 2021 (hierna: de “Actieperiode”). Deelname na 20 juni 2021 24.00 uur is niet meer mogelijk.
 • Deze Actie is in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.


Deelname

 • Deelname staat open voor elke persoon van 18 jaar en ouder.
 • De deelnemer heeft geen enkele verplichting tot aankopen.
 • Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Muntstad en hun directe familieleden, alsmede voor iedereen die op enigerlei wijze (in)direct betrokken is bij de organisatie van de Actie.


Winnaars

 • De winnaar ontvangt na de Actieperiode 2 kaarten voor een van de EK wedstrijden van het Nederlands elftal.
 • De actie is niet overdraagbaar op andere winnaars. Als de winnaar de prijs niet accepteert komt dit te vervallen en is Muntstad gerechtigd om een andere winnaar te bepalen.
 • De deelnemer mag één keer meedoen in de Actieperiode.
 • Muntstad is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat deelnemers niet conform deze actievoorwaarden handelen, dan wel indien deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze gedragen.


Prijs en voorwaarden

 • Tijdens de proefrit is het idee om zoveel mogelijk foto’s te maken van voetbal stadions van de Eredivisie. Ieder stadion krijgt een aantal punten. Daarnaast ontvangt iedere deelnemer een laadpas bij de auto. Het doel is om met zo min mogelijk laden, zoveel mogelijk stadions op de foto te krijgen. Met het laden zullen punten in mindering worden gebracht. Deze foto collages moeten gestuurd worden naar: marketing@muntstad.nl.
 • Iedere deelnemer krijgt een flyer met daarop een overzicht van het aantal punten wat per stadion te verdienen is
 • Bij iedere 24 uurs proefrit ontvangt iedere deelnemer 1 EK voetbal. Waarbij wel op = op wordt gehanteerd.
 • In de 24 uurs proefrit is het doel om zo zuinig mogelijk te rijden op een volle lading met een WLTP bereik tot 420km.
 • Iedere winnaar maakt kans op 2 kaarten voor een van de EK voorronde wedstrijden van het Nederlands elftal. De keuze voor de wedstrijd is vooraf bepaald en hier kan niet van worden afgeweken.
 • Mocht vanwege Corona of andere omstandigheden het niet mogelijk zijn om 2 kaarten voor een EK wedstrijd weg te geven, dan zal Muntstad kijken naar een andere passende prijs


Aansprakelijkheid

 • Muntstad is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor (de gevolgen van) gebreken in de door Muntstad en/of door derden te verstrekken prijs.
 • Muntstad besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de Actie en het beheer van de Site. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten op de Site van Muntstad of andere door Muntstad openbaar gemaakte (promotie-) materialen van welke aard dan ook, kunnen niet aan Muntstad worden tegengeworpen noch enige verplichting voor Muntstad doen ontstaan.
 • Muntstad is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de Actie. Muntstad is verder ook niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die samenhangt met het gebruik van de Site of links naar websites van derden op haar Site of andere technische faciliteiten.
 • Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van Muntstad gelden eveneens voor door Muntstad ingeschakeld hulppersoneel en door haar ingeschakelde derden.


Privacy

 • De door de deelnemer in verband met de Actie verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in een gegevensbestand. Op dit gegevensbestand is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. De deelnemer geeft Muntstad toestemming om al zijn/haar persoonsgegevens te gebruiken voor de organisatie en uitvoering van de Actie.
 • De deelnemer garandeert dat alle door hem/haar verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
 • Door deelname aan de Actie geeft de deelnemer aan Muntstad toestemming om (kosteloos) zijn (portret)foto te gebruiken ten behoeve van promotionele activiteiten in verband met de Actie, alsmede in het kader van de bekendmaking van de winnaar via alle media.


Algemeen

 • Muntstad is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actie en/of de actievoorwaarden gedurende de looptijd van de Actie te wijzigen, dan wel zonder opgave van reden deze actie te staken, zonder dat Muntstad daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging van de Actie en/of de actievoorwaarden dan wel staking van de Actie zal door Muntstad bekend worden gemaakt op de Site.
 • De door deelname versterkte gegevens zullen worden opgeslagen in het gegevensbestand van Muntstad om de deelnemer verder op de hoogte te houden van Muntstad activiteiten. Deze gegevens worden verwerkt in overeenstemming met alle toepasselijke wettelijke bepalingen. Behoudens uw verzet kan de informatie die op u betrekking heeft aan de gelieerde ondernemingen, contractuele partners van Muntstad worden overgemaakt.
 • Uiteraard hebt u het recht te allen tijde te controleren welke gegevens in ons bestand zijn opgenomen, te wijzigen of te laten verwijderen. U kunt ons hiervoor een e-mail sturen naar privacyofficer@muntstad.nl. Muntstad zal onmiddellijk het nodige hiervoor doen en u op de hoogte stellen van de uitgevoerde wijzigingen.
 • Op de Actie, deze actievoorwaarden en alle met de Actie verband houdende geschillen is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met de Actie of de actievoorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.